Text Translations in Vietnamese

Translations of the eighteen Jangchup Lamrim commentaries into Vietnamese will be listed here as they become available, including a bibliography of published translations, links to on-line translations, and translations in PDF-format for download.   (Please note that the Vietnamese texts below have not been translated or checked for accuracy by the Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee.)

During the 2012 and 2013 Jangchup Lamrim Teachings His Holiness completed teachings on 13 of the 18 texts. During the 2014 Jangchup Lamrim Teachings, His Holiness began two texts (15 and 17).  During the 2015 Jangchup Lamrim Teachings, His Holiness completed all of the five remaining Jangchup Lamrim texts (10 – 11 and 15 – 17).

1) Lamp for the Path to Enlightenment
by Jowo Je Atisha

Bồ Đề Đạo Đăng, Tôn giả Cát Tường Atisha trước tác, Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nhật Hạnh và Sa Di Pháp Đăng đồng hiệu đính. Download the PDF here.

2) The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment
by Je Tsong Khapa

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ by Je Tsong Khapa. Translated by Nhom Lamrim Lotsawas. Published by The Prajna Upadesa Foundation, Boston 2012; revised 2014.  Vietnamese translation from the English edition, with permission from Snow Lion/Shambhala Publications. Download the PDF’s here (updated 8 August 2014): Volume 1, Volume 2, Volume 3

3) The Medium Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment
by Je Tsong Khapa

TRUNG LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ (ĐẠI CƯƠNG), Đại cương bổ sung: Trijang Rinpoche, Anh dịch: Philip Quarcoo, Bản phác thảo cuối cùngTháng 5 năm 2012, Việt dịch: Diệu Hải, Bodhgaya, 25, Nov. 2012.  Download the PDF here.

4) The Concise Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment
also known as Song of the Stages of the Path
by Je Tsong Khapa

BỒ ĐỀ ĐẠO THỨ ĐỆ NHIẾP TỤNG, Tôn giả Tsong Kha Pa, Nhật Hạnh – Tezin Yangchen, Việt dịch từ bản Tạng ngữ. Download the PDF here.

5) The Essence of Refined Gold – Stages of the Path to Enlightenment
by His Holiness the Third Dalai Lama, Sonam Gyatso

BỒ ĐỀ ĐẠO THỨ ĐỆ LUẬN GIẢI, Chú Giải Lamrim Đạo Trình Giác Ngộ Vàng Tinh Luyện, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ ba Sonam Gyatso Công Đức Hải tạo luận, Sa di Tenzin Palyon Pháp Đăng phiên dịch từ nguyên bản Tạng ngữ. Download the PDF here.

6) The Easy Path – Stages of the Path to Enlightenment
by Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen

Trực Truyền Đạo Trình Giác Ngộ Toàn Trí Hành Dung Đạo, Con đường dễ đi đến nhất thiết trí, Sa di Tenzin Palyon Pháp Đăng phiên dịch. Download the PDF here.

9) Essence of Fine Speech – Stages of the Path to Enlightenment
by Ngawang Drakpa of Dagpo

TINH HOA CỦA MỌI DIỆU THUYẾT, Ngài Gomchen Ngawang Drakpa trước tác, Diệu Hải dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh của dịch giả Rosemary Patton (Dưới sự hướng dẫn của Ngài Dagpo Rinpoche). Download the PDF here.

10) The Three Principal Aspects of the Path
by Je Tsong Khapa

BA CỐT TỦY CỦA ĐẠO LỘ, Tôn giả Tsong Kha pa, Nhật Hạnh – Tezin Yangchen, Việt dịch từ bản Tạng Ngữ. Download the PDF here.

11) Foundation of All Good Qualities
by Je Tsong Khapa

CĂN BẢN MỌI THIỆN ĐỨC, Tôn giả Tsongkhapa, Ni Sư Trí Hải dịch sang Việt ngữ, từ bản dịch Anh ngữ của Michael Richards. Download the PDF here.

12) Destiny Fulfilled: The Spiritual Biography of Lama Tsong Khapa
by Je Tsong Khapa

CHỨNG ĐẠO CA   Tôn giả Tsongkhapa trước tác.   Nhật Hạnh Tenzin Yangchen chuyển ngữ từ Tạng sang Việt   (bản dịch chưa hiệu đính)   1/12/2013   Download the PDF here.

13) The Essence of Nectar – Stages of the Path to Enlightenment
by Kongpo Lama Yeshe Tsondru

Đạo Thứ Đệ Tinh Túy Cam Lồ (The Essence of Nectar), Yeshe Tsondru. Trần Ngọc Phú, Trần Gia Phong phiên dịch từ Anh ngữ ngày 10/12/2013.  Download the PDF here.

14) The Southern Lineage – Stages of the Path to Enlightenment
by Je Gendun Jamyang

DÒNG TRUYỀN THỪA LAMRIM PHƯƠNG NAM, Ngài Gendun Jamyang trước tác, Diệu Hải dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh của dịch giả Rosemary Patton. (17/12/2013).  Download the PDF here.

15) Zhamar Pandita’s Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment
by The Fourth Amdo Zhamar, Gendun Tenzin Gyatso (New Complete Translation added on 3/12/15)

Giảng giải phương pháp duy trì quán tưởng Bồ Đề Lạc Đạo,mặt trời phát sáng diệu thiện cực kỳ quang minh trang nghiêm.
Tác giả: Zharma Amdo Gendun Tenzin Gyatso.
Nhật Hạnh-Tenzin Yangchen
Chuyển từ Tạng ngữ sang Việt ngữ.
(Bản dịch chưa hoàn tấc)
Download the PDF here.

17) Liberation in the Palm of One’s Hand
Spoken by Pabongka Rinpoche; Compiled by Trijang Rinpoche

GIAI THOAT TRONG LONG TAY by Pabongka Rinpoche VA Trijang Rinpoche BIEN TAP, Viet dich THICH NU TRI HAI, NHA XUAT BAN THOI DAI, dịch sang Việt ngữ từ bản dịch Anh ngữ. Download the PDF here.